მინიმალური ხელფასის არარსებობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი