შედარებითი საბინაო პოლიტიკა და კეთილდღეობა: ურთიერთდამოკიდებულების თეორიზაცია

საცხოვრებლის საკვანძო როლს იმ შემთხვევაში დავინახავთ, თუ შევხედავთ საცხოვრებლის გავლენას კეთილდღეობის სხვა სექტორებზე.

როგორი უნივერსიტეტი გვინდა?

წლების მანძილზე უნივერსიტეტი იქცა  პოლიტიკური სისტემის  ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საყრდენად –  ეს  იყო ინდოქტრინაციის კერა, საიდანაც აქტიურად ვრცელდებოდა კონკრეტული პოლტიკური იდეოლოგია და დღესდღეობითაც, ყველაზე მკაფიოდ სწორედ აქ იგრძნობა ავტოკრატიული რეჟიმის უკეთური გამოვლინებანი. ყველასთვის ცხადია, რომ უნივერსიტეტი თავისი იდეით საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის განვითარებასა და გაღრმავებას, ამასთან ერთად, ეს ის ადგილია, სადაც სტუდენტი ვითარდება, როგორც პროფესიულად, […]

“უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონში შესატან ცვლილებათა პროექტთან დაკავშირებით

საზოგადოებაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა კანონპროექტის ერთ პუნქტს (მე-7 მუხლის 1 პუნქტის პ) ქვეპუნქტი),  რომლისმიხედვითაც რექტორის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, განათლების მინისტრი პრემიერ–მინისტრს წარუდგენს კანდიდატურას, ხოლო ამ უკანასკნელს ენიჭება კანდიდატურის დანიშვნის პრეროგატივა. ოპონენტები ამ ცვლილებას მიიჩნევენ უნივერსიტეტთა ავტონომიის ხელყოფად და მთელი აკადემიური პერსონალის შეურაცხყოფად. ჩვენი პოზიცია შემდეგია: ჩვენთვის სრულიად აშკარაა, რომ  განათლების სისტემა დღესდღეობით სავალალო სიტუაციაშია. […]

სახელწიფოს აქვს საშუალება, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები უფასო გახდეს

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში შექმნილ ვითარებაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი, პარტია “სოციალ-დემოკრატების” თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანი გვესაუბრება; განათლების რეფორმამ ამ სფეროს, წინსვლის თვალსაზრისით, ვერაფერი შესძინა. განათლება და მეცნიერება მჭიდროდ არის დაკავშირებული საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა სფეროებთან, მათ შორის, ეკონომიკასთან. ადამიანს ყველაზე მეტად ორი რამ სჭირდება: ფიზიკური ანუ მატერიალური მოქმედებისთვის საჭირო უნარების შეძენა, რაც მნიშვნელოვნად არის […]