დრო, სივრცე, მოძრაობა – როგორც ფილოსოფიური კატეგორიები

ფილოსოფია როგორც უზოგადესი მეცნიერება ყოველთვის იკვლევდა დროისა და სივრცის რელატიურობისა და სამყაროს სტრუქტურის არსებობის ცალკეულ კანონზომიერებებს. დროისა და სივრცის როგორც ფილოსოფიური კატეგორიის გაგება აზროვნების ევოლუციაში მუდმივად ფორმებს იცვლიდა. კერძოდ ადრეული გაგებით სამყარო არის ცარიელი ჭურჭელი, რომელშიც მოთავსებულია მატერიალური სამყარო. შესაბამისად მასში არსებული სიცარიელე საგნების მოძრაობის პირობად აღიქმებოდა. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რომ არ არსებობდეს […]