გზამკვლევი “კაპიტალის” მკითხველთათვის: თავი I, II ქვეთავი – შრომის ორადი ხასიათი

იმისთვის, რომ არსებობდეს სხვადასხვა საქონლის წარმოება და გაცვლა, კაპიტალმა უნდა აკონტროლოს და თავისი ინტერესების მიხედვით გაანაწილოს სხვადასხვა კონკრეტული შრომა საზოგადოებაში. ამას – კონკრეტული შრომის მრავალწევროვან სისტემას – ვუწოდებთ შრომის საზოგადოებრივ დანაწილებას.

გზამკვლევი კაპიტალის მკითხველთათვის : თავი I – საქონელი

ყველა სასარგებლო ნივთი – რკინა, ქაღალდი თუ სხვა – შეგვიძლია განვიხილოთ ორნაირად: თვისებრივი და რაოდენობრივი თვალსაზრისით. (იხ. კაპიტალის პირველი თავის სტრუქტურის დიაგრამის მომდევნო ნაწილი).