თვითმმართველობის როლი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

აზრები გაიყო სტუდენტების წარმომადგენლობით საბჭოში აქტიურობის შესახებ. ერთ-ერთი უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტმა განგვიცხადა, „უნივერსიტეტის მართვაში ნამდვილად ვერ ვიღებთ მონაწილეობას, რადგან თვითონ კანონი არ გვაძლევს ამის საშუალებას.” ხოლო როცა ინტერვიუერმა წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტების ყოფნის შესახებ ჰკითხა, მან უპასუხა: „ჩემი აზრით, ეს უფრო ფორმალობაა. თუმცა ვესწრებით საბჭოზე ამა თუ იმ საკითხის განხილვას, მე არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა, […]

თვითმმართველობისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ურთიერთობა

უნივერსიტეტების თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებთან ინტერვიუების ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და თვითმმართველობის ურთიერთობას თანამშრომლობითი ხასიათი აქვს. თვითმმართველობის მიერ შემუშავებული და წარდგენილი პროექტები, ძირითადად, დამტკიცებულია ადმინისტრაციის მიერ. თვითმმართველობის წევრები აღნიშნავენ, რომ ისინი ცდილობენ, რეალური პროექტები შეიმუშავონ, სადაც დეტალურადაა გადანაწილებული თანხები. ამას ადასტურებს ადმინისტრაციაც. იშვიათად გვხვდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაცია უარს ამბობს პროექტის […]

სტუდენტთა ინფორმირების საშუალებები და სტუდენტების ინფორმირებულობის ხარისხი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიოფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვებ გვერდებზე განთავსებულია აღნიშნული უნივერსიტეტების თვითმმართველობების სტრუქტურისა და საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია. ასევე, თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაა განთავსებული აგრარული უნივერსიტეტის ვებ გვერზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გორის უნივერსიტეტის ვებ გვერდებზე მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე შესაძლებელია თვითმმართველობის წევრთა სიის ნახვა ფაკულტეტების მიხედვით. შოთა […]

სტუდენტების მონაწილეობა სტუდენტური თვითმმართველობის მმართვაში

ძირითადი მიგნებები: • სტუდენტები ნაკლებად არიან ინფორმირებულები როგორც თავიანთი, ასევე თვითმმართველობის უფლება-მოვალეობის შესახებ უსდ მართვაში მონაწილეობასთან მიმართებაში; სტუდენტების 70% აცხადებს, რომ არ იცის, რა უფლებები და მოვალეობები აქვს სტუდენტურ თვითმმართველობას. • თვითმმართველობის საქმიანობა, ძირითადად, მოიცავს სპორტული, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას; ამ მიმართულებით მათი საქმიანობა მრავალფეროვანია. გამოკითხული სტუდენტები ყველაზე ხშირად ასახლებენ თვითმმართველობების მიერ სილამაზის კონკურსებისა […]

სტუდენტური თვითმმართველობების სტრუქტურა

იმ პერიოდიდან მოყოლებული რაც ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და სახელმწიფოს თუ საზოგადოების მოწყობამ ახალ მოდელზე დაიწყო გადასვლა რთული და წინააღმდეგო ბებით სავსე გზა განვლო ორგანიზაციების განვითარებამ. ერთი მხრივ ორგანიზაციების არსებობის გამოცდილების ნაკლებობა რაც საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში მისი სახელმწიფოებრივი მოწყობიდან გამომდინარეობდა და მეორე მხრივ იმ ტურბოლენტურმა გარემომ რომელშიდაც დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანაში ორგანიზაციული ჩანასახების განვითარება ხდებოდა, […]

სტუდენტური თვითმმართველობის ახალი კონცეფცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა წარმოადგინა პროექტი, რომლის მიზანია შექმნას სტუდენტური თვითმმართველობის ახალ დემოკრატიული მოდელი. მათი თქმით, თვითმმართველობის ახალი კონცეფცია უნდა ეფუძნებოდეს პრინციპს, რომლის მიხედვითაც, ყოველი სტუდენტი იქნება საუნივერსიტეტო ცხოვრების წარმმართველი ძალა და პასუხისმგებელი, ამავე დროს. პროქტი 5 თვის მანძილზე გრძელდებოდა და სამ ეტაპს მოიცავდა. პირველ ეტაპზე ჩატარა კვლევა. გამოიკითა ფოკუს-ჯგუფები, […]