ალან ვუდსი რუსეთის რევოლუციაზე (ნაწილი 2)

სტატიის მეორე ნაწილი

 

: თქვენთქვითრომინდივიდისროლიისტორიაშიარშეიძლებაუარყოფილიყოს, მაგრამისრაცარისგადამწყვეტიანგაბატონებულიარარისგმირისპიროვნება. ამგაგებით, ჰქონდატროცკისდამემარცხენეოპოზიციასალტერნატივარათათავიდანაეცილებინათბიუროკრატიისკონსოლიდაციასახელმწიფოში, გარდაიმისარასაცისინიიცავდნენ?

 

ავ: ისტორიულიმატერიალიზმიგვასწავლისრომისტორიისსცენასშევხედოთინდივიდებისმიღმადავეძებოთუფროღრმამიზეზები. თუმცაესსულაცარგამორიცხავსინდივიდებისროლსისტორიაში. მოცემულმომენტშიერთიკაცისანქალისროლიშეიძლებაიყოსგადამწყვეტი. დანამდვილებითშეგვიძლიავთქვათ, რომლენინისადატროცკისგარეშე (განსაკუთრებითპირველის) 1917 წელს, ოქტომბრისრევოლუციაარასდროსმოხდებოდა.

 

თუმცა, ინდივიდებსშეუძლიათითამაშონასეთიროლი, როდესაცსხვაყველაპირობაარსებობს.  გარემოებებისურთიერთკავშირებმალენინსდატროცკის 1917 წელსმისცესსაშუალებაეთამაშათგადამწყვეტიროლი. მაგრამიგივეადამიანებიიყვნენორიდეკადითუფროადრე, მაგრამმათარშეეძლოთეთამაშათიგივეროლი. იმავეგზით, როცარევოლუციაუკუიქცა, მიუხედავადმათიკოლოსალურიპირადიუნარისა, ლენინიდატროცკიუძლურნიიყვნენ  წინაღდგომოდნენრევოლუციისბიუროკრატიულგადაგვარებას.  ესგამოწვეულიიმობიექტურიძალებითმიერრომლისწინააღმდეგაცკაცობრიობისუდიდესილიდერებიცკიუძლურნიიყვნენ.

 

შემთხვევითობახშირადთამაშობსროლსისტორიაში. რომარალენინისავადმყოფობა, ლენინიდაესწრებოდაყრილობასდასავარაუდოდსტალინიმოხსნილიიქნებოდა. თუმცა, დიდიისტორიულიპროცესებისგაგება  შეუძლებელიაინდივიდებისკუთხით, “დიდიადამიანებისადა.. მარქსიზმიისწრაფვისგააანალიზოსისტორიამწარმოებლურიძალებისგავითრებისადააქედანგამომდინარეწარმოქმნილიკლასობრივიურთიერთობებიდან. იმშემთხვევაშიცკითულენინიმიაღწევდაწარმატებასდამიიღებდაუმრავლესობასყრილობაზე, ესიქნებოდააღმავალიბიუროკრატიისმხოლოდდროებითიშეკავება, რაცსაფუძველსობიექტურპირობებშიიღებდა. 1926 წელსგაერთიანებულიოპოზიციისშეხვედრაზე, ლენინისქვრივმაკრუპსკაიამთქვა: “ვლადიმერილიჩირომდღესცოცხალიყოფილიყო, ისაუცილებლადსტალინისერთერთიპატიმარიიქნებოდა.”

 

: რაეფექტსმოახდენდა 1923 წელსრევოლუციისგამარჯვებასაბჭოთაკავშირზე?

 

ავ: საბჭოთასახელმწიფოსბიუროკრატიულიგადაგვარებისმთავარიმიზეზიიყორევოლუციისიზოლაციაუკიდურესადჩამორჩენილპირობებში. დიდიხნითადრემარქსიწერდაგერმანულიდეოლოგიაშირომსადაცსიღარიბეარისსაერთო, “ყველაძველინაგავიიწყებსაღდგენას”. ამითისგულისხმობდაუთანასწორობის, კორუფციის, ბიუროკრატიისადაპრივილიგიებისბოროტებას.

 

ლენინმადატროცკიმძალიანკარგადიცოდნენ, რომრუსეთშიმატერიალურიპირობებისოციალიზმისთვისარარსებობდა. 1924 წლამდეარავისდაუსვამსესელემენტარულიწინდებულიეჭვქვეშ. ბოლშევიკებითავისხმრივეფუძნებოდნენრევოლუციისგავრცელებისპერსპექტივასმოწინავეკაპიტალისტურევროპულქვეყნებში, განსაკუთრებითკიგერმანიაში. თუგერმანულირევოლუციაგაიმარჯვებდარომელიცშეიძლებოდამომხდარიყო 1923 წელსმთლიანისიტუაციარუსეთშიიქნებოდაგანსხვავებული.

 

სოციალისტურიფედერაციისბაზისზე, გერმანიისკოლოსალურიმწარმოებლურიპოტენციალისგაერთიანება  რუსეთისუზარმაზარრეზერვებთანდასამუშაოძალებთან, მასებისმატერიალურიმდგომარეობაგარდაიმქნებოდა. ასეთიპირობებშიბიუროკრატიისაღმავლობა  შეჩერდებოდადასტალინისფრაქციავერშეძლებდაძალაუფლებისხელშიაღებას. საბჭოთამუშათაკლასისმორალურიგანწყობაამაღლდებოდადამისირწმენამსოფლიორევოლუციისიდეაშიაღდგებოდა.

 

ჩვენუნდაგვახსოვდესრომ 1923-9 პერიოდში, ბიუროკრატიულიგადაგვარებისპროცესიკონსოლიდირდა. ესფაქტიაისახასტალინისადამისიფრაქციისზიგზაგისებრპოლიტიკაში, როგორცსაშინაოისესაგარეოპოლიტიკაშიმთელიამპერიოდისგანმავლობაში. 1923-28 წლებშისტალინიატარებდამემარჯვენეპოლიტიკას, რომელსაცახასიათებდაშეგუებაკულაკებთან (მდიდარიგლეხები) დანეპმენებთან (სპეკულატორები) რუსეთშიდაშეგუებარეფორმისტებსადაკოლონიურბურჟუაზიასთანსაგარეოპოლიტიკაში. ესრევოლუციასსერიოზულსაფრთხეშიაყენებდა. გარეთ, ამპოლიტიკასმოჰყვა

გააზიარეთ საოციალურ ქსელებში
Facebook
Twitter
Telegram
შეიძლება დაინტერესდეთ