ალან ვუდსი რუსეთის რევოლუციაზე (ნაწილი 2)

სტატიის მეორე ნაწილი   კ: თქვენთქვითრომინდივიდისროლიისტორიაშიარშეიძლებაუარყოფილიყოს, მაგრამისრაცარისგადამწყვეტიანგაბატონებულიარარისგმირისპიროვნება. ამგაგებით, ჰქონდატროცკისდამემარცხენეოპოზიციასალტერნატივარათათავიდანაეცილებინათბიუროკრატიისკონსოლიდაციასახელმწიფოში, გარდაიმისარასაცისინიიცავდნენ?   ავ: ისტორიულიმატერიალიზმიგვასწავლისრომისტორიისსცენასშევხედოთინდივიდებისმიღმადავეძებოთუფროღრმამიზეზები. თუმცაესსულაცარგამორიცხავსინდივიდებისროლსისტორიაში. მოცემულმომენტშიერთიკაცისანქალისროლიშეიძლებაიყოსგადამწყვეტი. დანამდვილებითშეგვიძლიავთქვათ, რომლენინისადატროცკისგარეშე (განსაკუთრებითპირველის) 1917 წელს, ოქტომბრისრევოლუციაარასდროსმოხდებოდა.   თუმცა, ინდივიდებსშეუძლიათითამაშონასეთიროლი, როდესაცსხვაყველაპირობაარსებობს.  გარემოებებისურთიერთკავშირებმალენინსდატროცკის 1917 წელსმისცესსაშუალებაეთამაშათგადამწყვეტიროლი. მაგრამიგივეადამიანებიიყვნენორიდეკადითუფროადრე, მაგრამმათარშეეძლოთეთამაშათიგივეროლი. იმავეგზით, როცარევოლუციაუკუიქცა, მიუხედავადმათიკოლოსალურიპირადიუნარისა, ლენინიდატროცკიუძლურნიიყვნენ  წინაღდგომოდნენრევოლუციისბიუროკრატიულგადაგვარებას.  ესგამოწვეულიიმობიექტურიძალებითმიერრომლისწინააღმდეგაცკაცობრიობისუდიდესილიდერებიცკიუძლურნიიყვნენ.   შემთხვევითობახშირადთამაშობსროლსისტორიაში. რომარალენინისავადმყოფობა, ლენინიდაესწრებოდაყრილობასდასავარაუდოდსტალინიმოხსნილიიქნებოდა. თუმცა, დიდიისტორიულიპროცესებისგაგება  შეუძლებელიაინდივიდებისკუთხით, “დიდიადამიანებისა” დაა.შ. მარქსიზმიისწრაფვისგააანალიზოსისტორიამწარმოებლურიძალებისგავითრებისადააქედანგამომდინარეწარმოქმნილიკლასობრივიურთიერთობებიდან. იმშემთხვევაშიცკითულენინიმიაღწევდაწარმატებასდამიიღებდაუმრავლესობასყრილობაზე, ესიქნებოდააღმავალიბიუროკრატიისმხოლოდდროებითიშეკავება, რაცსაფუძველსობიექტურპირობებშიიღებდა. 1926 წელსგაერთიანებულიოპოზიციისშეხვედრაზე, ლენინისქვრივმაკრუპსკაიამთქვა: “ვლადიმერილიჩირომდღესცოცხალიყოფილიყო, ისაუცილებლადსტალინისერთ–ერთიპატიმარიიქნებოდა.”   […]

ალან ვუდსი რუსეთის რევოლუციაზე (ნაწილი 1)

კ: რა როლი დააკისრეს რუსმა მასებმა ტროცკის რევოლუციის გამარჯვების შემდეგ როცა ლენინის ჯანმრთელობა გაუარესდა?   ავ: ტროცკის როლი ოქტომბრის რევოლუციის დროსაც და მის შემდეგაც იყო უზარმაზარი. ლენინს მაღალი წარმოდგენა ჰქონდა ტროცკიზე. მან თქვა, მაგალითად 1917 წლის 14 ნოემბერს: “ტროცკი დიდი ხნის წინ მიხვდა რომ მენშევიკებთან კავშირი შეუძლებელი იყო, და ამის შემდეგ მასზე უკეთესი ბოლშევიკი არ […]

ფაშიზმები

რასაც არ უნდა გვეუბნებოდნენ, ერთიანი, საერთო სახის ფაშიზმი, «უბრალოდ ფაშიზმი» არ არსებობს,  ისევე , როგორც არ არსებობს » უბრალოდ ტოტალიტარიზმი» (ჯერ კიდევ 60-იან წლებში დასავლელმა ავტორებმა დაამტკიცეს, რომ არენდტ–ფრიდრიხ–ბჟეჟინსკის «ტოტალიტარიზმის» კონცეფცია ატარებდა არა სამეცნიერო, არამედ პროპაგანდისტულ ხასიათს და ფაქტებით არ მტკიცდებოდა) ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს მრავალი სხვადასხვა ფაშიზმი, ხშირად ერთმანეთის კონკურენტი, ერთმანეთთან დაპირისპირებული, იმდენად დაპირისპირებულიც […]