შედარებითი საბინაო პოლიტიკა და კეთილდღეობა: ურთიერთდამოკიდებულების თეორიზაცია

საცხოვრებლის საკვანძო როლს იმ შემთხვევაში დავინახავთ, თუ შევხედავთ საცხოვრებლის გავლენას კეთილდღეობის სხვა სექტორებზე.

გვანცა ნიკოლაიშვილი : ურბანული პრობლემები – ჯენტრიფიკაცია

დასავლური ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველოს სპეციფიური ისტორიული წარსული და აწმყო აქვს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ქვეყანამ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა „შოკური თერაპიის“ მეთოდით დაიწყო.