საცხოვრისი – ზოგადი შესავალი რამდენიმე მაგალითით

საცხოვრისზე ხელმისაწვდომობა, როგორც ცხოვრების სტანდარტის ნაწილი, ადამიანის პირველად უფლებად 1948 წელს იქნა აღიარებული.