საცხოვრებლის ეკონომიკური მნიშვნელობა განვითარებად ქვეყნებში

უნდა იყოს თუ არა საბინაო პირობების გაუმჯობესება ეკონომიკური განვითრების სტრატეგიის ნაწილი?