ცოდნის ეკონომიკა, როგორც ინოვაციური განვითარების საკვანძო ფაქტორი

საქართველოში ცოდნაზე დაფუძნებული ინოვაციური ეკონომიკური მოდელის ფორმირება შეუძლებელია შერჩევითი პროტექციონისტული პოლიტიკის გარეშე.