გზამკვლევი “კაპიტალის” მკითხველთათვის: თავი I, II ქვეთავი – შრომის ორადი ხასიათი

იმისთვის, რომ არსებობდეს სხვადასხვა საქონლის წარმოება და გაცვლა, კაპიტალმა უნდა აკონტროლოს და თავისი ინტერესების მიხედვით გაანაწილოს სხვადასხვა კონკრეტული შრომა საზოგადოებაში. ამას – კონკრეტული შრომის მრავალწევროვან სისტემას – ვუწოდებთ შრომის საზოგადოებრივ დანაწილებას.