გზამკვლევი კაპიტალის მკითხველთათვის : თავი I – საქონელი

ყველა სასარგებლო ნივთი – რკინა, ქაღალდი თუ სხვა – შეგვიძლია განვიხილოთ ორნაირად: თვისებრივი და რაოდენობრივი თვალსაზრისით. (იხ. კაპიტალის პირველი თავის სტრუქტურის დიაგრამის მომდევნო ნაწილი).