“აუთსორსინგი”, როგორც ჩაგვრა

წინამდებარე სტატიაში მიმოვიხილავ Outsourcing-ის ისტორიულ წინაპირობებს, ამ ფენომენის ეკონომიკურ განზომილებებს გლობალურ დონეზე.