Tag: კონსტიტუცია თანასწორობისთვის; არა liberty act-ს; საკონსტიტუცია კომისია; საზოგადოებრივი კამპანია; კონსტიტუციის 94-ე მუხლი; თავისუფლების აქტი; ნეოლიბერალიზმი;